انجام پایان نامه

انجام پروژه

 

تحلیل پایان نامه با انواع روش های آماری

انواع آمار توصیفی: میانگین و انحراف معیار و جداول فراوانی و نیز انواع
نمودار

آزمون پایایی (الفای کرونباخ)

آزمون های همبستگی

آزمون های تفاوتی F  و t

آزمون های ناپارامتریک

انواع رگرسیون : خطی، لجستیک، ترتیبی و برآورد منحنی , پروبیت

تحلیل تشخیصی/ تمییزی

 AHP, DEA,DEE

تحلیل کلاستر

تحلیل مسیر

تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی

مدل یابی معادلات ساختاری

مدلهای پیش بینی و سری زمانی

ARCH,GARCH,EGARCH,CGARCH,DGARCH