کارشناسانی که تمایل به همکاری با مشاوران شریف را دارند می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل ما (cv.moshaveranesharif@gmail.com) ارسال نمایند.

عنوان ایمیل باید شامل نام شما ، رشته تحصیلی شما و دانشگاه محل تحصیل شما باشد.