استخراج مقاله کنفرانسی ISI از پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری

 مقاله میتواند مقاله داخلی یا بین المللی از نوع کنفرانسی یا علمی پژوهشی یا ISI  باشد.