انجام پایان نامه کارشتاسی ارشد و دکتری تاریخ

تاریخ چگونه عملی است؟ مورخان برای نوشتن مطالب تاریخی از چه شیوه هایی استفاده میکنند ؟ این سوالات اغلب به ذهن کسانی خطور میکند که در نگاه اول با رشته ای به نام تاریخ مواجه میشوند . در واقع باید در جواب سوال اول ذکر کرد تاریخ علم بررسی علمی و مستند گذشته بشری است . در این تعریف نکات مهمی گنجانده شده است پیش از این هم گذشته بشر مورد توجه بوده است . از این رو میتوان گفت مورخان باید برای بازسازی این گذشته نگاه خود را به آثار انسانی معطوف کنند که از گذشته باقی مانده است .

در واقع به نوعی تاریخ مجموعه ای از همه ی رشته های علوم انسانی است . مورخ برای بازسازی گذشته ناگزیر از آثار ادبی است که در گذشته خلق ده است همچنین ه همین شکل آثار سیاسی ، هنری ، دینی و غیره موضوع کاوش یک مورخ است . بر این مبنا میتوان اظهار داشت تاریخ به لحاظ بررسی ، علمی است که غیر مستقیم با گذشته سرو کار دارد و به لحاظ رویکرد ، علمی است که با روش مشاهده ی مستقیم آثار به مطالعه پدیده های تاریخی میپردازد .

موضوعات تاریخی با توجه به تعاریف رویکرد ذکر شده میتواند شامل تاریخ جهان ، تاریخ سیاسی ، تاریخ دینی ، تاریخ هنری و غیره باشد . این موضوعات به تبع خود شامل موضوعات فرعی فراوانی است از جمله مثلا در تاریخ اجتماعی تاریخ طبقات اجتماعی و تاریخ آداب و سنن اجتماعی ، تاریخ زندگی اجتماعی و غیره میتواند موضوع این جستجو و تحقیق این علم باشد .