انجام پایان نامه برق

مشاوران شریف در کلیه زمینه ها و گرایش ها آماده انجام پایان نامه مهندسی برق ، انجام پایان نامه برق , پایان نامه کارشناسی ارشد برق ، انجام پایان نامه ارشد برق میباشد.

از اولین گرایشهایی که تیم مشاوران شریف موفق به تکمیل تیمهای تخصصی و ارائه خدمات انجام پروژه و انجام پایان نامه شد مهندسی برق بود.

خدمات و مشاوره انجام پایان نامه در همه گرایش های مهندسی برق

انجام پایان نامه مهندسی برق در مقطع کارشناسی دارای ۵ گرایش زیر است.

 • پایان نامه ارشد مهندسی قدرت

 • پایان نامه ارشد مهندسی الکترونیک

 • انجام پایان نامه مهندسی مخابرات

 • انجام پایان نامه مهندسی کنترل

 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک ـ در برخی دانشگاه‌ها)

انجام پایان نامه و پروژه با نرم افزارهای تخصصی رشته برق

اگر به نرم افزارهای تخصص رشته برق تسلط ندارید میتوانید شبیه سازی نرم افزاری پایان نامه و پروژه های خود را از مشاوران شریف بخواهید.

 • Agilent Advanced Design System v2008 01
 • Agilent Genesys v2008 01
 • Altium DXP 8.1
 • Autodesk AutoCAD Electrical 2009
 • BASCOM
 • CALCULUX:
 • Circuit Maker
 • Dialux
 • DIGSILENT
 • ETAP
 • CADDIE 5.3 Professional
 • CADDY++ Electronical 1.1
 • CirCAD v4.9
 • CircuitMaker 2000 Final
 • CSiEDA 5.2 SE
 • Dolphin SMASH v5.8.3
 • Dolphin Soc GDS v 5.91
 • ELCAD & AUCOPLAN v7.11
 • Electronics Workbench Multisim v10
 • Electronic Workbench Ultiboard v 9.1
 • Flomerics FLOTHERM v6.1
 • FPGA Express 3.11
 • Hspice A-2007.09
 • IC Master Full Edition
 • Keil Microvision 2
 • LabVIEW v8.5 Touch Panel Module
 • NI Circuit Design Suite Pro v10.0.1
 • NI Lab VIEW v8.5
 • OrCAD 10F
 • ORCAD 16
 • Protel DXP 2004 SP2
 • Proteus Professional 7.20
 • Proteus VSM 7.1 SP4
 • PSpice v9.2
 • SynaptiCAD AllProducts v12.34a
 • Synplify 5.7
 • TS Controls Emulator 8051 v1.01
 • Transformer Design
 • Automation Studio 5.0
 • Resistance Code
 • Cable Sizing
 • Caddie V5.2
 • Calculux
 • CircuitMaker 2000. The Virtual Electronics Lab
 • CYME CYMCAP 4.2 R3
 • CYME CYMTCC 4.4 R8
 • CYME PSAF 2.81 R2.9
 • DIALux 4.6.0.2 + Pluging
 • DolphinsVolts4.01
 • E3.Series 2006.540
 • Electrical and electronic formulas v3.0
 • Electrical Calculations v2.31
 • Electrical Function Utility Suite
 • Electronics Workbench Multisim 8.0
 • EMTP
 • EPLAN P8 Cabinet v1.8
 • EPLAN Training
 • ETAP PowerStation Portable
 • ETAP PS 5.03
 • LabVIEW – NI Circuit Design Suite Power Pro v10.0.1
 • Magnetics Designer
 • MAX+Plus II v10.0
 • Modec160
 • Motor-CAD v3.1.1
 • PSCAD 4.20
 • Transformer Calculator
 • Transmision Line
 • ANSYS HFSS 13
 • vizmag
 • ExpressPCB
 • MicroCode_Studio
 • profiCAD
 • TimerPRO2
 • PsPice_9.2
 • Edison_4.0_27
 • EZ_Schematics
 • Protel 99 SE SP6
 • Ansoft_2010
 • Resistor Color Code Calculator 2.4
 • PSIM.V7.1.1.111
 • Hspice
 • CadSoft Eagle v5.8.0
 • SEE elecrical
 • avr studio 5
 • PLC
 • Digsilent
 • Matlab
 • Neplan
 • Power Word

سفارش پایان نامه برق

سفارشات انجام پایان نامه برق , انجام پایان نامه ارشد برق , انجام پایان نامه ارشد برق قدرت و سایر گرایش های آن را با تکمیل فرم زیر برای دپارتمان پایان نامه مهندسی برق مشاوران شریف ارسال نمایید .

فرم اولیه ثبت سفارش
با تکمیل این فرم میتوانید درخواست های خود را برای ما ارسال کرده و منتظر تماس از طرف کارشناسان مشاوران شریف باشید
 
 Upload